Vinitska molodycia

Model: Oksana Zotko
Асистент: Oleg Kovalyk
Location: Pirogov’s Estate Museum, Vinnitsa
Requisite: Mykola Kosakyvsky’s collection, funds of Vinnytsia Regional History Museum