Ukrainian Insurgent Army. Love

Model: Juliya Glushko, Anrdyi Mackiv – member of military-history club “Rebel”
Location: Kyiv
Requisite: Juliya Glushko, Anrdyi Mackiv